Bestuur

Het bestuur is belast met de leiding van de VvE en het behalen van de doelstelling zoals in de statuten onder meer in art. 2 is vastgelegd, zoals:

  • het behartigen van de belangen van de bungaloweigenaren;
  • het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van de bungalows in het gebied van de Zuidhof;
  • het coördineren van onderhoudswerkzaamheden en verzekeringen;
  • toezicht op de handhaving en naleving van de verplichtingen door of vanwege de VvE gesteld;
  • het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering.

Het bestuur wordt bij het behalen van die doelstellingen bijgestaan door de diverse commissies.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Rob Schuitema, e-mail: robschuitema1@gmail.com
  • Secretaris: Hanneke Kool, e-mail: vvezuidhof@gmail.com
  • Penningmeester: Bas Sepers, e-mail: penningmeester.vvezuidhof@gmail.com

De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats in de omgeving van Exloo en meestal in de maand mei. In deze vergadering wordt de jaarrekening besproken en décharge verleend aan het bestuur. Daarnaast wordt in oktober/november meestal een najaarsvergadering belegd waarin o.m. de begroting voor het komende jaar wordt goedgekeurd.